مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
مجمع افزایش سقف صندوق 1399/12/12
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/28در خصوص تغییر متولی صندوق 1399/09/24
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/12در خصوص تغییر حسابرس و حق الزحمه حسابرس 1399/08/21
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/05 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار 1399/08/21
مجمع مورخ 1399/05/11 در خصوص تغییر روز کاری پنجشنبه 1399/07/01
نامه تایید و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/15 1399/06/26
نامه تایید و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/16 1399/06/26
نامه تایید و صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1399/03/12 1399/06/26
نامه تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ی اساسنامه ای مورخ 1398/12/25 1399/01/11
نامه تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ی امیدنامه ای مورخ 1398/12/25 1399/01/11
صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ 1398/12/25 1399/01/11
صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ 1398/12/25 1399/01/11
نامه تایید و صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/11 درخصوص تمدید مدت فعالیت 1398/04/09
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/03/18 1398/04/03
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1398/03/18 1398/03/29
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع سالانه مورخ 1398/03/18 1398/03/29
نامه تایید سازمان در خصوص تمدید مدت فعالیت 1397/10/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/13 در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق 1397/10/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/03 درخصوص تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی 1397/09/28
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی 1397/09/28
نامه تایید سازمان در خصوص تمدید مدت فعالیت 1397/08/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/07/14 در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق 1397/08/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/20 در خصوص تغییرکارمزد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی 1397/07/28
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی 1397/07/28
نامه تایید سازمان مربوط به مجمع مورخ 1397/06/20مبنی بر تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری 1397/07/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/20 در خصوص تغییر حداق واحدهای سرمایه گذاری 1397/07/17
نامه تایید سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق مورخ 1397/06/20 1397/07/17
صورتجلسه تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق 1397/07/17
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 1397/01/29 1397/05/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/29 1397/05/27
مجمع تغییر موضوع فعالیت اساسنامه صندوق مورخ 1397/03/28 1397/04/16
نامه تایید سازمان در مورد مجمع تغییر نوع صندوق به اوراق بهادار با درآمد ثابت 1397/04/16
مجمع تغییر نوع صندوق به اوراق بهادار با درآمد ثابت مورخ 1397/03/28 1397/04/13
نامه تایید سازمان مربوط به مجمع تغییر نوع فعالیت اساسنامه صندوق در تاریخ 1397/03/28 1397/04/10
مجمع تغییر تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1397/03/28 1397/04/10
نامه تایید سازمان مربوط به مجمع تغییر تشریفات صدور و ابطال 1397/04/10
مجمع سالانه مورخ 1397/03/12 1397/04/04
نامه تایید سازمان مربوط به مجمع سالانه مورخ 1397/03/12 1397/04/04
نامه تایید سازمان مربوط به مجمع تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه از 19 درصد به 17 درصد 1396/12/14
مجمع مورخ 1396/08/27 مبنی بر تغییر فرمول محاسبه مبلغ قابل پرداخت از طرف مدیر به سرمایه گذار در صورت عدم تحقق بازدهی پیش بینی شده و تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه 1396/11/16
مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق مورخ 1396/08/27 1396/10/30
نامه تایید سازمان مربوط به مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق مورخ 1396/08/27 1396/10/30
نامه تایید مجمع سالانه تغییر هزینه نرم افزار 1396/04/04
مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1396/04/04
نامه تایید مجمع سالانه صندوق960223 1396/03/02
مجمع سالانه صندوق 960223 1396/03/02
مجمع هزینه مجمع 960223 1396/03/02
نامه تایید هزینه های مجمع 1396/03/02
صورت جلسه تغییر کارمزد متولی 1395/12/23
نامه تغییر کارمزد متولی 1395/12/23
تایید افزایش سقف کارمزد متولی 1395/12/22
مجمع افزایش سقف کارمزد متولی 1395/12/22
تقسیم سود آبان ماه 1395/08/26
افزایش سقف صندوق لوتوس پارسیان به 200 میلیون واحد 1395/06/29
نامه تایید افزایش سقف به 200 میلیون واحد 1395/06/29
مجمع تغییر هزینه نرم افزار، حسابرس و کارمزد مدیر 1395/04/29
نامه تایید سازمان بابت تغییر کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار و حسابرس 1395/04/29
مجمع سالانه مورخ 1395/03/23 1395/04/14
نامه تایید مورخ 13950323 1395/04/14
مجمع مورخ 1395/02/11 تصویب امیدنامه جدید 1395/03/16
تایید سازمان در خصوص مجمع 1395/02/11 1395/03/16
تایید مجمع 1395/2/18 1395/02/26
تایید سازمان برای مجمع 1395/2/11 1395/02/26
تغییر نوع صندوق و تایید اساسنامه (1395/02/11) 1395/02/26
افزایش سقف واحدهای صندوق به 120 میلیون واحد 1395/02/25
نامه تغییر روز کاری 1394/12/03
مجمع تغییر روز کاری 1394/12/03
نامه تایید سازمان در خصوص افزایش سقف به 100 میلیون 1394/12/01
افزایش سقف100 میلیون واحد 1394/12/01
نامه تایید سازمان در خصوص افزایش سقف واحد ها به 70 میلیون واحد 1394/09/23
مجمع افزایش سقف واحد های صندوق به هفتاد میلیون واحد 1394/09/23
تقسیم سود صندوق 1394/08/26
مجمع تغییر هزینه حسابرس 8/7/ 94 1394/08/26
نامه تایید سازمان ، تغییر هزینه حسابرس 1394/08/26
تمدید مجوز صندوق مجمع 1394/07/08 1394/07/18
مجمع 94/06/08 ، تصویب صورت های مالی 1394/06/31
صورت الجلسه 1394/04/08 1394/06/29
تصویب مجمع 22/01/1394 تغییر اساسنامه صندوق 1394/06/23
مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق از ده میلیون به بیست میلیون واحد 1394/06/17
مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق به 50 میلیون واحد مورخ 94/06/08 1394/06/16
مجمع 1394/04/08 تغییر آدرس و ضامن جبران خسارت 1394/05/27
صورتجلسه مجمع مورخ 20/03/1394 افزایش سقف واحدها 1394/03/23
افزایش سقف واحدهای صندوق از 7،000،000 به 10،000،000 1394/03/23
تغییر نوع صندوق و تصویب امید نامه جدید مجمع 1394/01/22 1394/03/19
تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه جدید مجمع مورخ 22/01/1394 1394/03/19
صورتجلسه ارکان صندوق لوتوس 1393/10/21
تغییر متولی و سهامداران ممتاز صندوق 1393/09/08
تغییر متولی 1393/09/08
صورتجلسه تغییر دوره های پرداخت سود 1393/07/28
نامه سازمان در خصوص پرداخت سود ماهانه 1393/07/28
مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1393/06/09
نامه سازمان در خصوص مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق 1393/06/09
صورتجلسه در خصوص امکان مشارکت در تعهد پذیره نویسی 1393/06/03
نامه سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی 1393/06/03
صورتجلسه در خصوص افزایش ساعات و امکان مشارکت در تعهد پذیره نویسی 1393/06/03
نامه سازمان در خصوص افزایش ساعات و امکان مشارکت در تعهد پذیره نویسی 1393/06/03
نامه سازمان در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1393/05/27
صورتجلسه لحاظ نمودن هزینه مجامع 1393/04/22
نامه تاییدیه سازمان در خصوص تایید هزینه های 10-3 امیدنامه 1393/04/17
صورتجلسات مجمع سالیانه13930304 وتصویب صورتهای مالی 1392 1393/04/17
صورتجلسه تغییرات امیدنامه بند10-3 مورخ13930304 1393/04/17
نامه تاییدیه سازمان در مورد مجمع تصویب صورتهای مالی 1393/04/17
حاضران در مجمع13930304 1393/04/17
تغییر ادرس صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1393/01/19
تغییر ادرس صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1393/01/19
نامه تایید تغییرات امیدنامه توسط سازمان بورس 1393/01/18
صورتجلسه مجمع به تاریخ 26/11/1392 تغییرات امیدنامه 1393/01/18
صورتجلسه مجمع به تاریخ 26/11/1392 تغییر آدرس 1393/01/18
دعوت به مجمع فوق العاده صندوق لوتوس پارسیان 13921126 1392/11/19
صورتجلسه مجمع مورخه13920210-تغییرات امیدنامه 1392/05/02
اسامی حاضران در جلسه مجمع مورخه 1392/02/10 1392/02/11
دعوت به مجمع سالانه و تغییر تاریخ آن 1392/02/09
دعوت به مجمع سالانه و تغییر تاریخ آن 1392/02/09
صورتجلسه مجمع موسس پیوست 8 1391/05/10