برگزاری مجمع صندوق

به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١١ در محل شرکت تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
- تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق 
- سایر موارد