حاضرین در مجمع صندوق مورخ ٩٥/١٢/١٠

آقای مهدی محمودی: ریاست مجمع ، نماینده مدیر صندوق و سهامدار ممتار
آقای هادی شعبانی: ناظر مجمع و نماینده سهامدار ممتاز
آقای رضا یعقوبی : ناظر مجمع و نماینده متولی
آقای مجتبی الهامی: نماینده حسابرس
آقای مسعود بیرمی : نماینده ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت
خانم نسترن احمدی : دبیر مجمع