مجمع تغییر کارمزد متولی

ببه استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ ١٠/١٢/٩٥ در محل صندوق تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تغییر کارمزد متولی