تصویب امیدنامه جدید صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تصویب مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٢/١١ توسط سازمان بورس اوراق بهادار، سود صندوق در امید نامه جدید، حداقل ١٩ درصد سالانه روز شمار پیش بینی گردیده است.
جهت رضایتمندی سرمایه گذاران،این تغییرات از تاریخ ١٣٩٥/٠٣/٢٦ اعمال می گردد