مجمع مورخ ١٨/٠٢/١٣٩٥ افزایش سقف واحد

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ ١٨/٠٢/١٣٩٥ ساعت ٩ صبح با دستور جلسه افزایش سقف واحدهای صندوق برگزار میشود.