حاضرین مجمع در تاریخ 96/02/23

" بدینوسیله به استحضار می رساند حاضرین مجمع در تاریخ 96/02/23 به شرح ذیل می باشد:

1)آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)آقای مجید علیزاده  به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز  و ناظر مجمع

3)آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع

5) آقای مهدی عسجدی به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق

6) آقای سید مهرداد احمدی به نمایندگی از بانک پارسیان به عنوان ضامن نقد شونگی صندوق