برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار

بدین وسیله به استحضار میرساند مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ 1396/03/16 در محل صندوق تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
-تغییر هزینه نرم افزار صندوق