مجمع افزایش سقف واحد های صندوق

به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ ١٣٩٤/٠٩/٠٧در محل شرکت تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق