مجوز افزایش سقف واحدهای صندوق لوتوس پارسیان

سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ ١٠/٠٧/٩١ مجوز  افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان را از ١.٠٠٠.٠٠٠ واحد به ٣.٥٠٠.٠٠٠واحد سرمایه گذاری را صادر کرد. بنابراین سقف  سرمایه صندوق از مبلغ ١٠٠٠ میلیارد به ٣٥٠٠ میلیارد ریال افزایش یافت.