مجمع افزایش سقف واحد ها

به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان در تاریخ ١٣٩٤/١١/١٧ در محل شرکت تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر صاحبان امضا
- سایر موارد