دعوت به مجمع سالانه مورخ ١٣٩٤/٠٦/٠٨

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ، سود کسب شده صندوق در دوره هجدهم  منتهی به ٢٥/٠٥/١٣٩٤ معادل ٢٣.٠٧ % سالانه روز شمار بوده است . با توجه به این نکته که نرخ ابطال بعد از تقسیم سود در تاریخ ٢٥/٠٤/١٣٩٤ معادل ١,٠٠٢,٣٢٤ریال و نرخ ابطال بعد از تقسیم سود در تاریخ ٢٥/٠٥/١٣٩٤ معادل ١،٠٠١،٧٧٧ ریال می باشد، مبلغ ٥٤٧ ریال از ارزش کسب شده در دوره های گذشته تقسیم شده است که این مبلغ در درصد اعلامی این دوره لحاظ نگردیده است.