عدم تشکیل مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ٣٠/٠٤/١٣٩٤

احتراما به استحضار میرساند با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع مورخ ٣٠/٠٤/١٣٩٤ با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ مذکور برگزار نگردید. تاریخ جدید جهت برگزاری مجمع متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.