افزایش سقف واحدهای صندوق

به اطلاع می¬رساند؛ سقف واحدهای سرمایه¬گذاری نزد سرمایه گذاران از ٧.٠٠٠.٠٠٠ واحد به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ تغییر یافت.