♦صندوق لوتوس پارسیان ٢٤.٣ درصد سود پرداخت کرد

سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان با پرداخت رقمی معادل ٢٤.٣ درصد سود سالانه، دیروز-٢٧ بهمن ١٣٩٣- به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

این سود مربوط به دوره ٢٥ دی تا ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٣ می باشد و به همه سرمایه گذارانی که در این دوره در صندوق حضور داشته اند پرداخت شده است. بدیهی است سرمایه گذارانی که در تاریخ بعد از ٢٥ دی ماه در صندوق سرمایه گذاری کرده اند، معادل تعداد روزهای حضور خود در صندوق سود دریافت نموده اند.