تغییر دوره پرداخت سود صندوق

اعمال تغییرات در بند ٣-١ امیدنامۀ صندوق سرمایه¬گذاری لوتوس پارسیان مبنی بر تغییر مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق از " فصلی و در پایان روز پانزدهم آخرین ماه هر فصل" به "ماهانه و در پایان روز بیست و پنجم هر ماه"، تصویب گردید.