موافقت سازمان با تغییر هزینه های صندوق

به اطلاع میرساند برخی از هزینه های صندوق لوتوس پارسیان در مجمع ١٣٩٣/٠٣/٠٤ تغییر نموده است.
جهت اطلاعات بیشتر به بخش مجامع مراجعه نمایید.
همچنین صورتهای مالی و عملکرد سال ١٣٩٢ مورد تصویب قرار گرفت.