بیانیه سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان

به اطلاع میرساند طبق بخشنامه ١٢٠١٠٠٤١ سازمان بورس واوراق بهادار ،بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان ارائه میگردد.
برای مطالعه به بخش صورتهای مالی مراجعه فرمایید.