اصلاح تاریخ

به اطلاع میرساند مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٣/٠٣/٠٤ می باشد که به اشتباه ١٣٩٣/٠٢/٠٤ درج شده بود.