امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس

به اطلاع سرمایه سرمایه گذاران می رساند امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس فراهم گردیده است ،برای اطلاع بیشتر بخش مجامع صندوق مراجعه فرمایید.