تغییر محل صندوق لوتوس پارسیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند ،از روز ٤ شنبه مورخ ١٣٩٢/٠٥/١٥محل  و شماره تلفن های صندوق سرمایه گذاری مشترک لوتوس پارسیان به شرح زیر تغییر می یابد:
شهرک غرب -فلامک شمالی - نبش درخشان -برج بلند مرتبه آریو -ط ٥ واحد ٣-
٨٨٣٧٥٣٧٠