لحاظ نمودن مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به موافقت سازمان با منظور نمودن مالیات بر ارزش افزوده جز هزینه های قابل قبول صندوق ، این هزینه از تاریخ ١٣٩٢/٠٤/٠٩ جز هزینه های صندوق لحاظ می گردد.
برای اطلاع بیشتر به بخش تغییرات امیدنامه مراجعه نمایید.