بازده دوره ای صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند بازده محقق شده برای دوره منتهی به ١٣٩٢/٠٣/١٥ صندوق لوتوس پارسیان ،٢١.٨% بوده است و بازده پرداخت شده این دوره ٢٠% ارزش اسمی بوده است.