گواهی صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ،پس از ارائه درخواست به شعب بانک پارسیان جهت صدور و یا ابطال واحد های سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان ، حتماً  ٢ روز کاری بعد از تاریخ درخواست جهت گرفتن اصل برگه سرمایه گذاری خود اقدام نمایند.