پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده ٢٠ درصد از تاریخ ٢٥/٠٦/٩١ تا ٠٥/٠٧/ ٩١ شروع خواهد گردید.