برگزاری مجمع

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز شنبه مورخ 1396/08/27 ساعت 9 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99 شرکت  

 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.دستور جلسه

تغییر رکن مدیر ثبت  

تغییر نرخ سود پیش بینی