برگزاری مجمع تغییر رکن مدیر ثبت و تغییر نرخ سود پیش بینی

" بدینوسیله به استحضار می رساند حاضرین مجمع در تاریخ 96/08/27به شرح ذیل می باشد:

1)آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)آقای هادی شعبانی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز  و ناظر مجمع

3)آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع