خبر برگزاری مجمع مورخ 1397/01/29

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29ساعت 10 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99   

 :شرکت تامین سرمایه لوتوس برگزار می گردد.دستور جلسه ی مجمع به شرح زیر می باشد

تصویب هزینه کارمزد ثبت صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  

تغییرترکیب دارایی صندوق