تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان به روز گردید.