اصلاحیه خبر برگزاری مجمع مورخ 1398/03/11

بدینوسیله به اطلاع می رساند در مجمع مورخ 1398/03/11 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و به سمت ناظر خانم بهاره همتی حضور داشته اند.