دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/05/11

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ1399/05/11ساعت 13 بدینوسیله ضمن دعوت  جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نماید.

 

دستور جلسه:

  • تغییر روزکاری صندوق
  • سایر موارد