دعوت به مجمع مورخ 1399/06/05

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/06/05ساعت 13 بدینوسیله ضمن دعوت  جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نماید.

 

دستور جلسه:

  • تغییر هزینه نرم افزار صندوق 
  • تغییر ترکیب دارایی های صندوق
  • سایر موارد