دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/08/28راس ساعت 10 بدینوسیله ضمن دعوت  جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نماید.

 

دستور جلسه:

  • تغییر متولی صندوق
  • سایر موارد