دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/10/16

 

دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/10/16

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/10/16 راس ساعت 9 بدینوسیله ضمن دعوت  جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می  نماید.

 

دستور جلسه:

  • تغییر ترکیب دارایی
  • سایر موارد