دعوت به مجمع صندوق مورخ 27 اسفند 99

دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/12/27

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/12/27 راس ساعت 10:00 بدینوسیله ضمن دعوت  از ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می  نماید.

 

دستور جلسه:

  • هزینه های مرتبط با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
  • سایر موارد