هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل ٢ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ١٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (0/01) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0/005)از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٠٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل 720میلیون ریال و حداکثر 1،322،500،000 ریال خواهد بود.
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه یک در ده هزار (0/0001) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه یک در ده هزار (0/0001) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 400 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص روز دارائیهای صندوق می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها 470میلیون ریال سالانه ، 9هزار ریال بابت هر مشتری فعال دارای واحد سرمایه گذاری در هرسال ،2هزار ریال بابت هر صدور یا ابطال، ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا 30هزار میلیارد ریال 0.00005 از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال 0.00003بالای 50هزار میلیارد ریال 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر: