بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان به همراه توضیحات