جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,352,265 2.75 8,208,006 6.18 9,426,125 6.87 9,555,250 6.86
اوراق مشارکت 59,869,113 70.11 47,108,806 35.5 49,571,259 36.11 51,104,647 36.7
سپرده بانکی 62,648,403 73.37 77,056,312 58.06 78,439,405 57.14 78,816,099 56.6
وجه نقد 3,748 0 10,128 0.01 14,586 0.01 1,000 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -39,570,385 -46.34 163,504 0.12 -,356,604 -0.26 -,410,270 -0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 860,680 1.01 2,523,397 1.9 2,947,925 2.15 3,292,846 2.36