بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 718,976 0.9 5,123,543 4.8 5,386,468 5.07 5,407,265 5.16
اوراق مشارکت 64,796,764 81.37 38,522,171 36.07 37,586,020 35.38 37,371,288 35.63
سپرده بانکی 62,281,939 78.21 62,969,551 58.97 63,154,290 59.45 62,038,692 59.15
وجه نقد 3,316 0 2,446 0 1,580 0 828 0
سایر دارایی ها -48,167,336 -60.49 171,475 0.16 101,565 0.1 63,670 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 356,980 0.45 2,313,553 2.17 2,249,106 2.12 2,184,125 2.08