جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,122,283 2.52 7,650,474 6.11 7,332,305 5.67 8,073,294 6.06
اوراق مشارکت 60,254,613 71.47 45,368,978 36.24 45,602,126 35.24 46,602,294 35
سپرده بانکی 62,312,998 73.91 71,457,026 57.07 75,871,762 58.63 77,828,566 58.46
وجه نقد 3,384 0 4,474 0 5,957 0 14,621 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -40,466,721 -48 564,813 0.45 438,693 0.34 440,552 0.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 794,509 0.94 2,239,191 1.79 2,244,155 1.73 2,375,500 1.78