بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,301,537 1.6 6,717,071 6.22 6,900,357 6.5 7,161,301 6.7
اوراق مشارکت 62,579,095 76.95 43,446,287 40.23 44,689,524 42.09 44,209,449 41.38
سپرده بانکی 62,076,630 76.33 57,454,519 53.21 54,095,210 50.95 54,982,515 51.47
وجه نقد 3,268 0 2,841 0 1,968 0 74 0
سایر دارایی ها -44,665,505 -54.92 203,322 0.19 247,275 0.23 231,160 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 579,400 0.71 2,628,943 2.43 2,470,365 2.33 2,472,005 2.31