بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,604,239 1.95 7,281,041 6.76 7,445,083 6.77 7,921,771 7.09
اوراق مشارکت 61,660,258 75.08 44,140,612 40.98 43,438,569 39.5 44,816,750 40.12
سپرده بانکی 61,906,820 75.38 55,625,853 51.64 58,264,534 52.98 58,108,419 52.01
وجه نقد 3,318 0 3,537 0 3,484 0 1,547 0
سایر دارایی ها -43,101,203 -52.48 422,515 0.39 583,587 0.53 624,560 0.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 662,396 0.81 2,334,705 2.17 2,105,937 1.91 2,056,216 1.84