بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,014,767 1.26 6,003,759 5.53 6,671,822 6.03 6,806,252 6.27
اوراق مشارکت 63,557,055 78.9 39,979,444 36.79 42,394,496 38.35 42,441,293 39.12
سپرده بانکی 62,279,178 77.31 62,505,300 57.52 61,247,636 55.4 59,015,158 54.4
وجه نقد 3,338 0 2,971 0 4,653 0 111 0
سایر دارایی ها -46,303,220 -57.48 134,780 0.12 175,897 0.16 162,504 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 475,888 0.59 2,486,889 2.29 2,790,434 2.52 2,849,421 2.63