بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,910,392 2.3 7,852,417 6.77 8,098,332 6.7 7,502,948 6
اوراق مشارکت 60,856,594 73.15 44,371,798 38.28 45,126,683 37.33 45,217,993 36.14
سپرده بانکی 61,992,744 74.52 62,828,289 54.2 66,863,921 55.31 71,753,567 57.36
وجه نقد 3,324 0 3,496 0 4,765 0 568 0
سایر دارایی ها -41,640,307 -50.05 660,804 0.57 636,930 0.53 474,634 0.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 735,615 0.88 2,168,231 1.87 2,242,683 1.86 2,242,118 1.79