جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,440,438 6.09 22,978,870 8.67 22,530,948 8.21 22,784,877 7.96
اوراق مشارکت 63,966,781 60.53 100,013,618 37.72 100,516,058 36.61 100,841,665 35.22
سپرده بانکی 70,766,415 66.96 134,919,588 50.89 144,099,401 52.48 153,275,922 53.53
وجه نقد 11,313 0.01 32,985 0.01 58,288 0.02 2 0
واحد صندوق 939,171 0.89 6,387,846 2.41 6,394,766 2.33 6,664,952 2.33
گواهی سپرده کالایی 165,947 0.16 384,391 0.14 381,636 0.14 370,157 0.13
سایر دارایی ها -36,611,473 -34.64 395,176 0.15 575,476 0.21 2,375,761 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,517,481 2.38 9,209,042 3.47 8,421,931 3.07 8,145,177 2.84