اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/24
کل خالص ارزش دارائی ها 347,728,426,136,413 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,573 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,367 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,575 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 342,396,165

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/18

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

ضامن نقد شوندگی:

بانك پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، فروغ آقاجاني، سوده گنجي زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت