صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد 12ماهه منتهی به 30 اسفند 1399( حسابرسی نشده) 1400/02/11
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به31 فروردین 1400 1400/02/07
صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 12 ماهه منتهي به 30 اسفند 1399( حسابرسي نشده) 1400/02/04
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/10
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 بهمن ماه 1399 1399/12/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره ي 1ماهه منتهي به1399/10/30 1399/11/04
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر1399 1399/10/29
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه1399 1399/10/29
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 آذر ماه 1399 1399/10/02
صورت وضعيت پرتفوي دوره ي 1ماهه منتهي به1399/08/30 1399/09/02
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399( حسابرسی شده) 1399/08/19
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399( حسابرسی شده) 1399/08/19
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 مهر 1399 1399/08/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 حسابرسی نشده 1399/07/29
صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1399 ( حسابرسي نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان منتهی به 31 مرداد ماه 1399 1399/06/03
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 تیر 1399 1399/05/06
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 حسابرسی نشده 1399/04/24
صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 خرداد ماه 1399( حسابرسي نشده) 1399/04/24
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 خرداد 1399 1399/04/02
صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 1398( حسابرسي شده) 1399/03/17
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند سال 1398 1399/02/22
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1398( حسابرسی شده) 1399/02/22
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 فروردين 1399 1399/02/02
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند سال 1398 1399/02/02
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398( حسابرسی نشده) 1399/02/02
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/06
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/05
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 دی 1398 1398/11/06
صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398( حسابرسي نشده) 1398/10/28
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398( حسابرسي نشده) 1398/10/28
افشای پرتفوی آذر ماه 1398 1398/10/07
افشای پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/06
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1398/08/14
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1398/08/14
افشای پرتفوی مهر ماه 1398 1398/08/06
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1398/07/29
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1398/07/29
گزارش پرتفوی شهریور ماه 1398 1398/07/03
گزارش پرتفوی مرداد ماه 1398 1398/06/04
گزارش پرتفوی تیر ماه 1398 1398/05/07
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهي به 31 خردادماه 1398صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسیان 1398/04/29
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 31 خردادماه1398 صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسیان 1398/04/29
گزارش پرتفوی خردادماه 1398 1398/04/03
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1398/03/22
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397حسابرسی شده (اصلاحیه) 1398/03/22
گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه 1398 1398/03/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1398/02/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1398/02/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1398/02/07
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1398/02/07
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/10/26
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/10/26
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1397/08/14
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1397/08/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/07/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/07/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به1397/06/31 1397/07/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به1397/05/31 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/04/24
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/04/24
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به1397/03/31 1397/04/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به1397/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1397/02/25
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان (حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/02/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/01/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/10/30 1396/11/10
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1396/10/26
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1396/10/26
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/08/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/08/13
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریو ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/07/12
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/07/12
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396/04/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/04/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395(حسابرسی شده) 1396/02/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395(حسابرسی شده) 1396/02/16
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395(اصلاحی ) 1396/01/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/01/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/01/16
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395-(حسابرسی شده) 1395/08/16
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395-(حسابرسی شده) 1395/08/16
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/07/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/07/25
گزارش عملکرد 3 ماهه ی منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/27
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394(حسابرسی شده) 1395/03/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394(حسابرسی شده) 1395/03/09
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394(حسابرسی نشده) 1395/01/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394(حسابرسی نشده) 1395/01/29
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1394 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1394/10/26
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1394/10/26
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394- حسابرسی شده 1394/09/16
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 1394/07/26
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 1394/07/26
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 (با تایید متولی) 1394/05/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 حسابرسی شده 1394/05/10
گزارش عملکرد 3 ماهه ی منتهی به 31 خرداد ماه 1394 1394/04/31
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 1394/04/31
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/02/02
گزارش عملکرد منتهی به 1393/12/29 1394/02/02
گزارش عملکرد منتهی به 1393/09/30 1393/10/29
صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 1393/09/30 1393/10/29
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 حسابرسی شده 1393/09/25
گزارش عملکرد13930631 1393/07/28
صورتهای مالی 13930631 1393/07/28
صورتهای مالی13930331 1393/04/29
گزارش عملکرد13930331 1393/04/29
بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان ( نسخه 1) 1393/04/22
صورتهای مالی منتهی به 13921229 حسابرسی شده 1393/02/28
صورت مالی1392 1393/02/03
گزارش عملکرد سال مالی 1392 1393/02/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 13920930 1392/11/02
صورتهای 9 ماهه منتهی به 1392/09/30 1392/11/01
گزارش حسابرس شش ماهه 1392/08/25
صورت های 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1392/06/31 بخش دوم 1392/08/25
صورت های 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1392/06/31 بخش اول 1392/08/25
گزارش عملکرد (اصلاحیه )منتهی به 1392/06/31 1392/08/15
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 1392/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 1392/07/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1392/03/31 1392/04/31
صورت عملکرد سه ماهه منتهی به 1392/03/31 1392/04/31
صورت های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس سال مالی منتهی به 1391/12/30 1392/02/09
گزارش عملکرد تا 13911230 1392/02/07
صورت های مالی منتهی به 1391/12/30 1392/02/04
گزارش عملکرد صندوق تا تاریخ 1391/09/30 1392/02/02
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان دوره منتهی به 13910930 1391/11/03