اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع مورخ 1399/12/27 ساعت 10:00 1400/01/07
دعوت به مجمع صندوق مورخ 27 اسفند 99 1399/12/17
برگزاری مجمع صندوق 1399/12/17
دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق مورخ 99/12/09 1399/12/06
برگزاری مجمع مورخ 1399/10/16 ساعت9 1399/10/16
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/10/16 1399/10/06
برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28 ساعت 11 1399/08/28
برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28 ساعت 10 1399/08/28
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28 1399/08/18
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28 1399/08/18
برگزاری مجمع مورخ 1399/07/16 1399/07/16
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/07/16 1399/07/06
برگزاری مجمع مورخ 1399/06/15 1399/06/15
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/06/15 1399/06/15
برگزاری مجمع مورخ 1399/06/05 1399/06/10
دعوت به مجمع مورخ 1399/06/05 1399/05/26
برگزاری مجمع مورخ 1399/05/11 1399/05/11
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/05/11 1399/04/30
برگزاری مجمع مورخ 1399/04/16 1399/04/21
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/04/16 1399/04/16
برگزاری مجمع مورخ 1399/03/12 1399/03/12
اعمال ابلاغیه شماره 12020148 در خصوص روش احتساب تغییرات ارزش سهام در سیستم صندوق 1399/01/11
تشکیل مجمع مورخ 1398/12/25 1398/12/25
تشکیل مجمع مورخ 1398/12/25 1398/12/25
برگزاری مجمع مورخ 1398/12/25 1398/12/14
برگزاری مجمع مورخ 1398/12/25 1398/12/14
برگزاری مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/18
برگزاری مجمع سالانه مورخ 1398/03/18 1398/03/18
اصلاحیه خبر برگزاری مجمع مورخ 1398/03/11 1398/03/13
برگزاری مجمع مورخ 1398/03/11 1398/03/11
برگزاری مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/07
برگزاری مجمع سالانه مورخ 1398/03/18 1398/03/07
برگزاری مجمع مورخ 1398/03/11 1398/03/04
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1398/02/21
تقسیم سود بهمن ماه 1397/11/28
برگزاری مجمع مورخ 1397/10/13 1397/10/13
برگزاری مجمع مورخ 1397/10/13 1397/10/03
تقسیم سود آذر ماه 1397/10/01
برگزاری مجمع مورخ 1397/09/03 1397/09/03
برگزاری مجمع مورخ 1397/09/03 1397/08/23
تقسیم سود مهر ماه 1397/08/01
برگزاری مجمع صندوق لوتوس مورخ 1397/07/14 1397/07/15
برگزاری مجمع صندوق لوتوس در تاریخ 97/07/14 1397/07/10
تقسیم سود شهریور ماه 1397/06/31
برگزاری مجمع مورخ 1397/06/20 1397/06/20
برگزاری مجمع صندوق لوتوس در تاریخ 97/06/20 1397/06/12
برگزاری مجمع مورخ 1397/03/28 1397/03/31
*خبر برگزاری مجمع مورخ 1397/03/28 صندوق 1397/03/31
برگزاری مجمع سالانه مورخ 1397/03/12 1397/03/31
تقسیم سود دوره منتهی به1397/03/25 1397/03/31
خبر برگزاری مجمع سالانه صندوق 1397/02/31
برگزاری مجمع مورخ 1397/01/29 1397/02/02
تقسیم سود دوره منتهی به 1397/01/25 1397/01/27
خبر برگزاری مجمع مورخ 1397/01/29 1397/01/19
تقسیم سود دوره منتهی به 1396/12/25 1397/01/19
تقسیم سود دوره منتهی به 25 بهمن 1396 1396/11/28
تقسیم سود دوره منتهی به 1396/10/25 1396/10/26
تقسیم سود دوره منتهی به آذر ماه 1396 1396/09/26
برگزاری مجمع تغییر رکن مدیر ثبت و تغییر نرخ سود پیش بینی 1396/08/30
تقسیم سود دوره منتهی به 25 آبان ماه 1396 1396/08/27
برگزاری مجمع 1396/08/17
تقسیم سود منتهی به 25 خرداد 96 1396/03/27
حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1396/03/17
برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1396/03/07
حاضرین مجمع در تاریخ 96/02/23 1396/02/23
برگزاری مجمع سالیانه 1396/02/13
نرخ سود دوره منتهی به ٢٥ فروردین ماه ٩6 1396/01/26
تقسیم سود آذر ماه 1395/12/30
تقسیم سود منتهی به ٢٥ اسفند 1395/12/28
تقسیم سود دی ماه 1395/12/26
حاضرین در مجمع صندوق مورخ ٩٥/١٢/١٠ 1395/12/21
مجمع تغییر کارمزد متولی 1395/12/01
تقسیم سود آذر ماه 1395/09/20
تقسیم سود منتهی به ٢٥ مهر ٩٥ 1395/07/26
تقسیم سود منتهی به ٢٥شهریور ماه ٩٥ 1395/06/27
تقسیم سود منتهی به ٢٥ مرداد ماه ٩٥ 1395/05/26
برگزاری مجمع افزایش سقف واحد های صندوق 1395/05/10
تقسیم سود دوره منتهی به ٢٥ تیر ٩٥ 1395/04/26
تقسیم سود دوره منتهی به ٢٥ خرداد ٩٥ 1395/03/29
تصویب امیدنامه جدید صندوق 1395/03/16
برگزاری مجمع سالانه صندوق 1395/03/12
حذف ضامن جبران سود یا خسارت صندوق 1395/02/29
تقسیم سود دوره منتهی به اردیبهشت ٩٥ 1395/02/26
مجمع مورخ ١٨/٠٢/١٣٩٥ افزایش سقف واحد 1395/02/19
برگزاری مجمع صندوق 1395/02/06
تقسیم سود دوره فروردین ٩٥ 1395/01/28
سود دوره بیست و پنجم 1394/12/26
تقسیم سود دوره بیست و چهارم 1394/11/26
مجمع افزایش سقف واحد ها 1394/11/13
تقسیم سود دوره بیست و سوم 1394/10/26
تقسیم سود دوره بیست و دوم 1394/09/28
مجمع افزایش سقف واحد های صندوق 1394/09/03
تقسیم سود صندوق 1394/08/26
تقسیم سود دوره بیست و یکم 1394/08/26
تقسیم سود صندوق دوره بیستم 1394/07/27
دعوت به مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٧/٠٨ 1394/07/06
تایید درخواستهای صدور و ابطال در همان روز ارائه درخواست 1394/06/24
دعوت به مجمع سالانه مورخ ١٣٩٤/٠٦/٠٨ 1394/05/27
تقسیم سود دوره هجدهم 1394/05/27
دعوت به مجمع سالانه مورخ ١٣٩٤/٠٦/٠٨ 1394/05/24
تقسیم سود دوره هفدهم 1394/05/03
عدم تشکیل مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ٣٠/٠٤/١٣٩٤ 1394/05/03
اردیبهشت ٩٤، چهارمین دوره متوالی است که صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، بیش از ٢٤ درصد سود، کسب نموده است. 1394/04/29
دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق 1394/04/21
افزایش سقف واحدهای صندوق 1394/03/23
تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه و امید نامه جدید 1394/03/19
دعوت به مجمع افزایش سقف واحدها 1394/03/19
صندوق لوتوس پارسیان ٢٤.٥٠ درصد سود کسب کرد 1394/02/29
مجمع صندوق 1394/01/15
♦صندوق لوتوس پارسیان ٢٤.٣ درصد سود پرداخت کرد 1393/11/28
نرخ سود مرحله ١١ صندوق لوتوس پارسیان 1393/10/29
مجمع صندوق 1393/08/04
تغییر دوره پرداخت سود صندوق 1393/07/28
دعوت به مجمع صندوق 1393/07/14
تقسیم سود دوره هشتم 1393/06/18
افزایش سقف واحدهای صندوق 1393/06/09
ثبت صورتجلسات صندوق در مورد تغییر ساعات کاری 1393/06/03
مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1393/05/27
مجمع صندوق در خصوص اصلاح ساعت کاری صندوق 1393/05/05
موافقت سازمان با تغییر هزینه های صندوق 1393/04/23
بیانیه سرمایه گذاری صندوق لوتوس پارسیان 1393/04/22
موافقت با هزینه مجمع 1393/04/22
صورتجلسات مجمع١٣٩٣٠٣٠٤ 1393/04/17
تقسیم سود دوره هفتم 1393/03/20
مجمع سالانه صندوق 1393/03/11
اصلاح تاریخ 1393/02/27
مجمع سالانه صندوق 1393/02/24
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1393/01/18
تقسیم سود دوره ششم منتهی به ١٣٩٢/١٢/١٥ 1392/12/18
امکان سرمایه گذاری در روزهای پنج شنبه 1392/12/12
مجمع صندوق 1392/11/19
تقسیم سود منتهی به ١٣٩٢/٠٩/١٥ 1392/09/23
تقسیم سود دوره چهارم 1392/06/27
تغییر محل صندوق لوتوس پارسیان 1392/05/14
لحاظ نمودن مالیات بر ارزش افزوده 1392/04/24
بازده دوره ای صندوق 1392/04/01
گواهی صندوق 1392/03/28
مجوز افزایش سقف واحدهای صندوق لوتوس پارسیان 1391/07/25
مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1391/07/25
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1391/06/21
مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1391/05/24
مجوز موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 1391/05/10