نامه تایید سازمان در خصوص مجمع سالانه مورخ 1398/03/18