اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ یا ٢-٢-٣می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارائی های صندوق رعایت می شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 درصد از کل دارایی های صندوق
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس یا ارکان بازار سرمایه ، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل 40 درصد از کل دارائی های صندوق
3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 درصد از کل دارائی های صندوق
4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30 درصد از کل دارایی های صندوق
5- اوراق بهادار منتشره توسط دولت حداقل 10 درصد از دارایی های صندوق
6- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و یا رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.
7- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50 درصد از کل دارایی های صندوق
8- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداکثر 20 درصد از کل دارایی های صندوق
9- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 درصد از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
10- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
11- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
12- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
13- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
14- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
15- واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.