دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) 30,000 %60.00
2 گروه مالی بانک پارسیان 20,000 %40.00