جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 7,471,614 6.67 30,689,626 9.46 33,325,589 9.48 36,298,565 9.93
اوراق مشارکت 67,083,439 59.89 135,044,742 41.65 159,275,778 45.32 167,806,759 45.9
سپرده بانکی 72,981,034 65.15 149,746,429 46.18 150,152,532 42.72 152,401,269 41.69
وجه نقد 10,915 0.01 1,088 0 148 0 21 0
واحد صندوق 1,378,601 1.23 7,542,705 2.33 7,618,466 2.17 7,792,045 2.13
گواهی سپرده کالایی 177,814 0.16 356,928 0.11 332,611 0.09 339,007 0.09
سایر دارایی ها -37,091,420 -33.11 878,028 0.27 769,623 0.22 928,143 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,778,218 2.48 8,971,907 2.77 8,828,802 2.51 9,420,329 2.58